O území

Z geologického hlediska patří zájmové území projektu GECON k nejkomplikovanějším oblastem celé střední Evropy, kde se různé geologické procesy projevují od starohor až dodnes.

Zájmové území projektu GECON odpovídá euroregionu Nisa bez nejvýchodnějších a nejzápadnějších částí. Můžeme na něm rozlišit pět základních geologických jednotek: proterozoické vyvřeliny, paleozoické horniny, křídové sedimenty, terciérní vulkanity a kvartérní pokryv. Základní geologickou strukturou oblasti je Lužický zlom (Labský lineament) probíhající přibližně středem zájmového území od severozápadu na jihovýchod, a tím dělící celé území na dva hlavní celky: severovýchodní část a jihozápadní část. Severovýchodní část je převážně tvořena proterozoickými granity, které jsou nejstaršími horninami na celém území. Na granitech leží několik terciérních pánví (Žitavská, Turoszowská a další), které jsou významnými zdroji uhlí. Na severním okraji granitového masivu pak začíná velká terciérní vnitrosudetská pánev. Východně od granitového masivu se nachází podkrkonošská pánev, kde se v mladším karbonu usazovaly nejdříve mořské sedimenty a poté v aridních podmínkách permu terestrické slepence, pískovce i prachovce. Některé části podkrkonošské pánve pokrývají rozsáhlé příkrovy vulkanitů, především ryolitů a melafyrů. Na konci čtvrtohor se severní část ocitla v zóně jižní hrany evropského pleistocenního zalednění, o čem svědčí nálezy křemencových valounů (tzv. vsouvky) pocházející z Dánska, nebo jižního Švédska.

V okolí Lužického zlomu se vyskytuje velice pestrá směs hornin, která odpovídá aktivní geologické zóně. Nalezneme zde především paleozoické svory, ruly, křemence, vápence nebo břidlice, ale i subvulkanická tělesa a další relikty vulkanické aktivity.

Jihozápadní část zájmového území má monotónnější stavbu, která je tvořena především křídovými sedimenty: pískovci, prachovci, jílovci a místy i konglomeráty.

Celá zájmová oblast, po obou stranách lužického zlomu, je penetrována třetihorními vulkanity, převážně bazaltového rázu, s dodnes zachovanými zbytky vulkanických komínů a příkrovů. V říčních údolích a na svazích jsou uloženy tenké pokryvy mladších čtvrtohorních sedimentů.

Mapa GECON
Mapa GECON – Geologická příhraniční síť

Geopark Ralsko

NÁRODNÍ GEOPARK RALSKO Národní geopark Ralsko leží na území bývalého vojenského prostoru Ralsko a zabírá území 294 km2. Krajina Geoparku ...
Více ...